Polityka prywatności - Forlab - Aparatura kontrolno-pomiarowa

Klauzula informacyjna zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – MAILING)

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest LABO Direct Krzysztof Szczerbuk, ul. Dworcowa 41A/2 w Olsztynie

2. Pana / Pani dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Pana / Pani dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania tej umowy oraz okres odpowiadający najdłuższemu okresowi przedawnienia roszczeń związanych z tą umową

4. Kategorie odbiorców, którym Pana / Pani dane mogą zostać ujawnione:

personel Administratora, urzędy i instytucje publiczne uprawnione
do pozyskania danych według obowiązujących przepisów prawa

5. Posiada Pan / Pani prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) przenoszenia danych;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych ma charakter dobrowolny.
7. Dane udostępnione przez Panią / Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.